Definitely worth the mirror photo.

Definitely worth the mirror photo.